1. PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost H2Oras Ltd. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují k H2Oras Ltd. H2Oras Ltd. nabízí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky Vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Navštěvováním našich stránek a / nebo nákupem od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dalších podmínek a zásad zde odkazované a / nebo dostupné hypertextovým odkazem. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, ale bez omezení, uživatelů, kterými jsou prohlížeče, prodejci, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na web nebo používat jakékoli služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ONLINE OBCHODU

Souhlasem s těmito podmínkami používání dáváte najevo, že jste dospělí podle zákonů země, které jste občanem, nebo že jste dospělí a že jste souhlasili s používáním a návštěvou této webové stránky nezletilými ve vaší péči.

Je zakázáno používat naše produkty k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, stejně jako v průběhu používání Služby, k porušení jakýchkoli právních předpisů, které se na vás vztahují (včetně také práv duševního vlastnictví).

Přenos škodlivého kódu, včetně počítačových červů a virů, je přísně zakázán.

3. OBECNÉ PODMÍNKY

Vlastníme v plném rozsahu nebo máme licenci od třetích stran k používání veškerého obsahu přítomného na webových stránkách a dostupného jako součást Služby (dále jen Obsah webu). Veškerý obsah na webu zůstává pouze naším majetkem a podléhá ochraně příslušných zákonů týkajících se autorských práv, ochranných známek a dalších příslušných práv. Nic na tomto webu, pokud jde o služby, by nemělo být vykládáno tak, že poskytuje licenci nebo právo používat nebo distribuovat jakýkoli obsah stránek bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby, přístup ke Službě nebo kontakt, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Nadpisy použité v těchto podmínkách používání slouží pouze pro přehlednost a nijak neomezují ani žádným způsobem neovlivňují tyto podmínky.

4. PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a nelze se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

5. ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.v Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.v Nebudeme odpovědní vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

6. PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami vracení.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakéhokoli barevného monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu.

Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána. Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

7. PŘESNOST FAKTURACÍ A ÚČETNÍ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit zasláním e-mailu a / nebo dopisem na fakturační adresy / sms zprávou na telefonní číslo poskytnuté v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací svého účtu a dalších informací.

8. VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstupy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným externím poskytovatelem (poskytovateli), a že s nimi souhlasíte. Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky služby.

9. ODKAZY TŘETÍCH STRAN Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

10. KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ vazba A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ

Pokud na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez vašeho požadavku odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky služby .

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než vy, ani jinak zavádět nás nebo třetí strany,

pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany.

11. CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Na našem webu nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisu produktu, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svou objednávku) .

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu by nemělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.

12. ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů stanovených v podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) vybízet ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) šířit spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawling nebo scraping; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití nebo z jakéhokoli jiného důvodu podle našeho výhradního uvážení.

13. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času službu odstranit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo její nemožnost je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.

V žádném případě nebudou H2Oras Ltd. naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědni za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, speciální, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, ušlých zisků, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vaše používání kterékoli ze služeb nebo produktů zakoupených pomocí této služby nebo jakýkoli jiný nárok související s jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informováno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

14. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost H2Oras Ltd. a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, neškodné vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení ze strany jakékoli třetí strany v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

15. ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby určeno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vynutitelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek Doručení, takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

16. UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo že přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek služby nebo máme podezření, že jste to neudělali, můžeme také tuto dohodu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy budete i nadále odpovědní za všechny částky splatné do a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

17. CELÁ DOHODA

To, že neuplatníme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebude představovat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na tomto webu nebo ve vztahu ke Službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby). Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nelze vykládat proti navrhující straně.

18. ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Litvy bez ohledu na konflikt nebo principy volby práva. Web ovládáme a provozujeme a poskytujeme Služby z Litvy (bez ohledu na to, kde se nacházejí hostitelské servery). Souhlasíte s tím, že jurisdikce a místo konání jakéhokoli soudního řízení týkajícího se webových stránek, jejichž služby nebo tyto podmínky služby budou vedeny u příslušných soudů v litevském Kaunasu. Nezaručujeme ani nenaznačujeme, že web nebo Služby jsou vhodné pro použití mimo Litvu. Informace uvedené na tomto webu týkající se jakýchkoli produktů nebo služeb platí pouze v Litvě a tyto produkty nebo služby nemusí být k dispozici na všech místech. Pokud se nacházíte mimo Litvu, nesete výhradní odpovědnost za soulad s platnými místními zákony. Nejsme zodpovědní za žádné cla, poplatky, daně ani jiné poplatky vzniklé v důsledku mezinárodní přepravy zboží nebo jinak vzniklých.

19. ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše pokračující používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

20. DOTAZY

Máte-li jakékoli další dotazy, napište nám e-mailem na adresu info@waterlovers.com nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na webových stránkách. Potřebujete nás informovat o chybě nebo o něčem, co se nám nedaří? Napište nám na adresu info@zerowater.cz a my s ní zacházíme s maximální důvěrností a prioritou.