1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí pravidel zpracování osobních údajů společnosti UAB H2Oras a tvoří základ pro souhlas zákazníka ohledně používání webových stránek společnosti UAB H2Oras - podmínek nákupu. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na online obchody (dále jen webové stránky) provozované společností UAB H2Oras. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje společnost UAB H2Oras shromažďuje a za jakým účelem je používá, když zákazník využívá služby poskytované webovou stránkou.
1.2. Účelem této zásady je regulovat zpracování osobních údajů zákazníka společností UAB H2Oras, zajistit soulad a provádění zákona Litevské republiky o ochraně osobních údajů (dále jen ADTAI) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen BDAR) č. 2016/679, další právní akty, další zákony a právní akty upravující ochranu osobních údajů.
1.3. Každý, kdo používá webové stránky UAB H2Oras, musí bezpodmínečně dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů, bez ohledu na to, zda je registrovaným uživatelem nebo zda používá webové stránky bez registrace (dále jen uživatel). Každá osoba, která se registruje na webových stránkách, si musí přečíst tyto zásady ochrany osobních údajů i nákupní podmínky a zavázat se je dodržovat. Pokud kterékoli ustanovení těchto zásad porušuje zákony nebo jiné právní akty nebo se z nějakého důvodu stane částečně nebo úplně neplatným, nebude to mít za následek neplatnost ostatních ustanovení zásad ochrany osobních údajů
1.4. Uživatel není povinen poskytnout osobní údaje společnosti UAB H2Oras, ale poté, co je neposkytne, může být schopen získat naše zboží a nebude zaručena celková maximální úroveň kvality. Bez údajů nezbytných k provedení objednávky není možné uzavřít smlouvu o nákupu a prodeji zboží, protože UAB H2Oras nemůže takovou objednávku splnit.
1.5. Společnost UAB H2Oras může používat osobní údaje za podmínek stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v případech, kdy je nutné vymáhat nebo bránit zákonné požadavky, ať už v rámci soudního, správního nebo jiného mimosoudního postupu. Osobní údaje může společnost UAB H2Oras zpracovávat také v případech, kdy je to nezbytné pro splnění závazné právní povinnosti nebo k ochraně životně důležitých zájmů uživatele nebo jiné fyzické osoby. Z tohoto důvodu jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu za účelem ochrany a zabezpečení jejich práv, uživatele a dalších osob.
1.6. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich ustanovení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené v části „„ Kontaktujte nás ““ nebo „O nás“ na tomto webu.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zpracování osobních údajů - znamená jakoukoli akci prováděnou s osobními údaji: shromažďování, zaznamenávání, shromažďování, ukládání, klasifikace, seskupování, slučování, úpravy (přidávání nebo opravování), poskytování, publikování, používání, logické a / nebo aritmetické operace, vyhledávání, šíření , zničení nebo jiná akce nebo sada akcí. K používání a správě osobních údajů jsou oprávněni pouze zaměstnanci a vedoucí, kteří jsou obeznámeni s pravidly zpracování osobních údajů UAB H2Oras a podepsali zástavu a / nebo dohodu / smlouvu o dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů.
2.2. Data zpracovaná společností UAB H2Oras. Osobní údaje - označují jakékoli informace týkající se fyzické osoby - subjektu údajů, jehož totožnost je známá nebo jej lze přímo či nepřímo identifikovat pomocí informací týkajících se osoby (dále jen údaje):
- IP zařízení, ze kterého se navazuje připojení, informace o prohlížeči používaném klientem, obsah procházení a univerzální adresy (URL), ke kterým se připojuje, datum a čas připojení, jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, platební údaje, informace o zakoupeném zboží, cena, historie nákupů a akcí, historie komunikace s UAB H2Oras, informace přijaté při připojení k Google a Facebooku. - Pokud jste přihlášeni pomocí mobilních zařízení, v rámci používání webu se také zaznamenávají následující soubory protokolu: model mobilního zařízení a výrobce a operační systém používaný mobilním zařízením (iOS, Android).
- pokud je zboží odesláno / přijato / odebráno třetími stranami, jsou shromažďovány a zpracovávány základní informace o osobách, které zboží přijímají. Uživatel může určit třetí stranu, která odstoupí / obdrží zakoupené zboží, pokud taková osoba poskytla souhlas. Poskytnutím informací o třetích stranách, které přijímají / odebírají zboží, Uživatel potvrzuje, že mají souhlas těchto osob s poskytováním, používáním a zpracováním jejich osobních údajů,
2.3. Bez výslovného souhlasu uživatele nepoužíváme osobní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, zejména IP adresu, pokud takové použití není nutné pro naše služby a (nebo) z bezpečnostních důvodů, zejména za účelem potírání kyberkriminality
2.4. Účely a způsoby shromažďování, používání a zpracování údajů. Shromážděné osobní údaje musí být přesné, vhodné a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro jejich shromažďování a další zpracování. UAB H2Oras zpracovává data automaticky, což znamená, že data plně nebo částečně zpracovávají pomocí automatických nástrojů.
Způsoby shromažďování osobních údajů: UAB H2Oras přijímá osobní údaje přímo od uživatele (například jméno, příjmení, adresa a další), část údajů (například IP, procházení adres URL a podobné) se shromažďuje, zatímco uživatel používá komunikační a další technická opatření (počítač, mobil telefon a další zařízení) při provádění akcí na webových stránkách UAB H2Oras (například nákupy, platby, historie komunikace apod.).
Účely zpracování osobních údajů:
- identifikace klienta;
- zasílání informací nezbytných pro poskytování služeb;
- online prodej;
- přímý marketing;
- řešení sporů, vymáhání a obrana podmínek a práv;
- analýza využití a vyhodnocení stránek za účelem neustálého zlepšování produktů a služeb;
- bezpečnost webových stránek, chráněná data a kybernetický útok a prevence dalších ohrožení integrity webových stránek;
- jiné legitimní a jiné účely definované před sběrem údajů.
2.5. UAB H2Oras si může najmout externí poskytovatele služeb pro konkrétní služby. Tito poskytovatelé služeb provádějí zpracování údajů jménem společnosti UAB H2Oras a podle pokynů společnosti UAB H2Oras. Společnost H2Oras UAB zachází s třetími stranami, které nakládají s osobními údaji pečlivě a v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. Mezi tyto postupy patří: -
poskytování technické infrastruktury na webových stránkách a místních serverech;
- poskytování doručovacích služeb;
- analýza využití;
- zákaznický servis a zpracování dotazů;
- zpracování plateb a bezpečná fakturace
- Údržba a zabezpečení stránek.
2.6. Doba ukládání osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány déle, než je nutné a jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy o nákupu a prodeji zboží. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem uživatele jsou zpracovávány a uchovávány až do data zrušení souhlasu uživatele nebo do dvou let po posledním použití služeb společností. Ve všech případech jsou osobní údaje uchovávány ne kratší dobu, než jak nám ukládají právní akty upravující naši činnost. Pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely jejich zpracování, jsou zničeny, kromě těch, které musí být v případech stanovených zákonem přeneseny do státních archivů.
3. POSTUPY A PRÁVA SUBJEKTŮ KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
3.1. Uživatel má kdykoli právo na:
- být informováni o údajích, které zpracováváme, a požadovat kopii těchto údajů (právo být informováni), se všemi údaji, které Uživatel aktivně poskytuje na stránkách UAB H2Oras, navíc údaje najdete na svém účtu;
- požádat nás o opravu nesprávných údajů a doplnění chybějících údajů (právo na opravu), všechna data, která nám byla aktivně poskytována na webu, lze také kdykoli změnit v účtu (kromě odeslaných a přijatých zpráv);
- požadovat vymazání údajů (právo na vymazání);
- požadovat omezení zpracování údajů, pokud splňují zákonem stanovená kritéria (právo na omezení zpracování);
- jsou-li splněna zákonem definovaná kritéria, právo na příjem zaslaných údajů v čitelné a strukturované podobě, které by mohly být poskytnuty jinému zpracovateli údajů nebo pokud je to technicky možné, umožnit, aby byly poskytnuty společností UAB H2Oras (právo na přenositelnost dat);
- mít vliv ma plně automatizované rozhodování na základě zpracování, pokud nejsou splněny podmínky platné pro takové rozhodování definované zákonem
- stejně jako za výjimečných okolností mají právo odmítnout zákonné zpracování údajů. Pokud jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, odmítnout takové zpracování (právo odmítnout). - stejně jako právo kdykoli zrušit jakoukoli dohodu, kterou uzavřeli při registraci nebo při používání služeb UAB H2Oras. Takové zrušení nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů prováděného do zrušení a na základě poskytnutého souhlasu.
- být schopni odmítnout souhlas s přijímáním informačních zpráv změnou nastavení účtu klienta Webové stránky, kromě toho mohou na konci obdržené informační zprávy kliknout na odkaz „Odhlásit odběr“.
3.2. Předkládání žádostí o zpracování osobních údajů. Žádosti lze podávat následujícími způsoby: - v osobním účtu klienta na této webové stránce; - zasláním požadavku na e-mail uvedený v části „Kontakty “ nebo „O nás“ na této webové stránce. - po příjezdu do kamenných prodejen UAB H2Oras.
3.3. Společnost neprodleně informuje subjekt údajů, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů, pokud byla nebo nebyla provedena oprava nebo zničení osobních údajů.
3.4 Společnost rovněž zajišťuje všechna další práva, záruky a zájmy subjektu osobních údajů zaručené právními předpisy Litevské republiky a dalšími právními akty. Navzdory jakýmkoli dalším opravným prostředkům má Uživatel také právo kdykoli podat stížnost orgánům dozoru.

4. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Osobní údaje mohou být poskytovány pouze příjemcům údajů, se kterými společnost uzavřela příslušné smlouvy o předávání / poskytování osobních údajů a příjemce údajů zajišťuje odpovídající zabezpečení předávaných osobních údajů. Osobní údaje mohou být také předány třetím stranám v jiných případech a pořadí stanovených v zákonech Litevské republiky a dalších právních aktech.
4.2. Za určitých okolností může být externím poskytovatelům služeb UAB H2Oras udělen přístup k osobním údajům uživatelů, ale pouze pro konkrétní účely zpracování údajů. Podle dohody jsou tyto třetí strany povinny zajistit, aby jejich úroveň ochrany údajů byla rovnocenná úrovni zaručené společností UAB H2Oras a příslušnými právními akty.
4.3. Někteří z těchto poskytovatelů služeb se mohou nacházet v zemích mimo EU / EHP, jejichž úroveň ochrany údajů podle norem EU / EHP lze považovat za nedostatečnou. UAB H2Oras se zavazuje uzavřít příslušné dohody (nebo jinak zabezpečit záruky) s takovými poskytovateli služeb, které zaručují, že ochrana osobních údajů je v souladu s platnými požadavky.
4.4. UAB H2Oras je ze zákona povinna poskytovat osobní údaje a / nebo údaje o používání webových stránek veřejným nebo kontrolním orgánům v rozsahu nezbytném k vyloučení rizika pro veřejnost a stíhání za trestné činy.
4.5. Ve všech ostatních případech jsou údaje předávány třetím stranám, pokud byl získán souhlas / autorizace uživatele nebo pokud uživatel poskytl třetím stranám přístup k jejich vlastním údajům.

5. BEZPEČNOST
5.1. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn heslem nastaveným uživatelem. Uživatel nemá právo sdělit své heslo třetím stranám a po ukončení používání webu se musí z účtu odhlásit, zejména pokud používá veřejný počítač. Uživatel je upozorněn, že přenos dat přes internet (například e-mailem) není vždy zcela bezpečný a není možné zajistit, aby se k nim třetí strany nepřipojily.
5.2. UAB H2Oras přijímá veškerá technická a administrativní bezpečnostní opatření nezbytná k ochraně dat před neoprávněnou ztrátou a přístupem a před neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo vymazáním. Přístup k údajům o spotřebiteli je poskytován pouze osobám, které jsou vyžadovány pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

6. POLITIKA COOKIE
6.1. Když Uživatel navštěvuje webové stránky nebo je používá, stejně jako používá služby nebo kanály zasílání zpráv UAB H2Oras, může UAB H2Oras nebo jím kvalifikovaní poskytovatelé služeb používat soubory cookie. Soubory cookie pomáhají poskytovat obsah rychleji a spolehlivěji. Jsou to malé textové soubory, které se při procházení webu stáhnou do zařízení uživatele. V cookies obvykle nejsou uloženy žádné informace, které by mohly identifikovat uživatele, ale osobní informace, které zpracovává společnost UAB H2Oras, by mohly být spojeny s informacemi přijatými a uloženými v cookies.
6.2. Typy souborů cookie, způsoby použití a správy.
- funkční soubory cookie - umožňují vám procházet web a používat jeho funkce (například „„ přidat do košíku ““). Toto jsou minimální soubory cookie, které jsou povinné a nelze je odmítnout. Aby bylo používání webu snazší, jsou nutné soubory cookie k aktivaci klíčových funkcí, jako je procházení stránek a přístup do zabezpečených oblastí webu. Bez těchto cookies nebude stránka fungovat správně.
- analytické soubory cookie - umožňují nám vyhodnotit a analyzovat, jak zákazníci používají web ke zlepšení jeho výkonu a nakupování, tyto soubory cookie, shromažďování anonymních informací a podávání zpráv o chování návštěvníků na webu.
- soubory cookie, které si pamatují preference spotřebitelů - při procházení nebo nakupování těchto souborů cookie si pamatujete volby, což zajišťuje nejplynulejší proces nákupu, který je více přizpůsoben na míru. Soubory cookie nastavení si pamatují informace, na kterých závisí chování a vzhled webových stránek, například zvolený jazyk nebo region, ve kterém se uživatel nachází.
- soubory cookie pro cílení nebo reklamu - slouží k poskytování přizpůsobených propagačních nabídek a také k omezení reklam, aby je uživatel viděl pouze několikrát, a pomáhá měřit účinnost propagačních kampaní.
- nezařazené cookies jsou takové cookies, jejichž klasifikace se provádí společně se samostatnými poskytovateli cookies 6.3. Pokud není v těchto zásadách ochrany údajů stanoveno jinak, jsou nezbytné soubory cookie nezbytné pro funkčnost a fungování webu. To zahrnuje soubory cookie, které umožňují uživateli přihlásit se k zabezpečené části webu, zakoupit produkt nebo použít online platební systém. Většina souborů cookie ze zařízení uživatele je odstraněna po skončení relace prohlížeče uživatele. UAB H2Oras používá informace uložené v požadovaných cookies k poskytování požadovaných služeb a funkcí.
6.4. Když se uživatel přihlásí na web, zobrazí se zpráva o cookies a zobrazí se žádost o povolení k uložení cookies v zařízení uživatele. Informace z cookies se používají ke zlepšení přizpůsobení stránek a přizpůsobení reklamy potřebám uživatele. Pokud uživatel dá souhlas k zasílání marketingových zpráv, tyto informace se používají k nabízení personalizovaných marketingových informací (cílení cookies).
6.5. Pokud uživatel po zobrazení zprávy o cookies nadále používá webové stránky, má se za to, že souhlasí s tím, že soubory cookie budou použity pro výše uvedené účely.
6.6. Uživatel může svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby odmítl některé nebo všechny soubory cookie nebo aby si před přijetím vyžádal povolení. Mnoho prohlížečů umožňuje zrušit nebo odstranit soubory cookie. Tyto akce se liší v závislosti na konkrétním prohlížeči a jeho odpovídající verzi. Odmítnutím cookies může být omezena funkčnost některých služeb. Pokud se uživatel připojí k webu pomocí více zařízení (například smartphone, tablet, počítač atd.), Musí zajistit, aby byl prohlížeč každého zařízení nakonfigurován pro předvolby souborů cookie.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
UAB H2Oras neustále vyvíjí služby, takže si ponechává právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů v souladu se zákonem. Všechny změny budou okamžitě zveřejněny na webu.